Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich w Łodzi na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja ma charakter elektroniczny.

 

Adres strony rekrutacyjnej dla rodzica:

https://lodz.przedszkola.vnabor.pl

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź prowadzone jest na wolne miejsca.

 

Rodzice/ prawni opiekunowie / dzieci uczęszczających do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego/ w roku szkolnym 2013/2014 składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015, w terminie od 17 do 24 marca 2014 r.

 

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego >>> pobierz

W wyznaczonym przez dyrektora terminie rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2014/2015.

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowani
są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

 

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne trwa od 1 kwietnia 2014 r. od godz. 8.00

Uruchomiona zostanie strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, a także instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.

Składanie wniosków do 25 kwietnia, do godz. 15.00.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

  1. 9 maja o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  2. przyjmuje kandydatów zakwalifikowanych jeżeli kandydaci w określonym terminie złożyli wymagane dokumenty;

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie

od 12 maja, od godz.8.00 do 20 maja 2014, do godz.15.00 zobowiązani są do  złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany. Potwierdzenie woli przyjęcia można składać osobiście lub drogą elektroniczną 

na adres danej placówki (przy czym adres e-mail rodziców/ prawnych opiekunów musi być taki jak we wniosku).

Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

  1. Po terminie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych, komisja rekrutacyjna 23 maja o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości

    listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy.

Umowy będą podpisywane w terminie od 2 czerwca do 27 czerwca 2014r.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to

potraktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

 

Nabór uzupełniający w przypadku posiadania wolnych miejsc w przedszkolu, trwać
będzie zgodnie z terminami:

- składanie wniosków - od 04 lipca (godz. 8.00) do 15 lipca 2014r (do godz. 15.00)

- wywieszenie list zakwalifikowanych - 22 lipca 2014r., ( do godz. 15.00)

- wywieszenie list przyjętych w trybie uzupełniającym -6 sierpnia 2014r.,o godz. 15.00

 

 

 odpowiada: Jadwiga Matyszewska

wytworzył: Jadwiga Matyszewska

wprowadził: administrator

data: 18-03-2014

data: 18-03-2014

data: 18-03-2014Rejestr zmian strony